logo Peint o Hanes

Peint o Hanes Plîs


Mae'r wefan a databas Peint o Hanes bellach yn fyw 'Tasech chi am i rywun ddod i siarad am y brosiect i'ch grŵp neu gymdeithas (yn y Gymraeg neu Saesneg)

Mae gennym hefyd deunydd ar gyfer arddangosfeydd lleol displays (yn eich tafarn neu neudd/amgueddfa/llyfrgell/ysgol) a thaflenni i'w dosbarthu o gwmpas y sir. Mynnwch cyflenwad.


Beth yw'r Fforwm Hanes Lleol Ceredigion?

Tanysgrifiwch at ein e-rhestr


Pwyllgor y Fforwm

Cadeirydd: Jane Kerr
Is-gadeirydd: Michael Freeman
Ysgrifennydd: Nigel Callaghan
Trysorydd: Helen Palmer

Aelodau'r Fforwm

Mae'r mudiadau isod yn aelodau'r Fforwm ar hyn o bryd. Gweler y dudalen aelodau am fanylion cyswllt.
Archifdy Ceredigion
Amgueddfa Ceredigion
Canolfan Treftadaeth Cei Newydd
Treftadaeth Llandre
Ceredigion FHS
Hanes Ceredigion
Cymdeithas Hanes Cylch Tregaron
Cymdeithas Hanes Aberporth
Grŵp Hanes Lleol Cilcennin
Hanes Llambed
Hanes Emlyn
Ceredigion Assoc of N.T. Members
Cymdeithas Hanes Llansantffraed
Hanes Aberteifi
Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn
Fforwm Hanes Cymru
Archaeolog Cambria
Archeolegwyr Ifainc Ceredigion
Hanes Llangeler
Treftadaeth Llandre
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed (Aberteifi)
Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro
Y Ferwig a'r ardal
Cymdeithas Aberaeron
Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)
Cymdeithas Hanes Blaenpennal (Ffostrasol)

Prif bwrpas y Fforwm yw gweithio fel grŵp ymbarêl, sy'n cyfuno'r cymdeithasau a mudiadau gyda diddordeb yn hanes lleol, hanes teuluol a threftadaeth o fewn Ceredigion, gyda'r amcan o godi proffil hanes lleol o fewn y sir.

Mae'r fforwm yn darparu modd i'r mudiadau sy'n aelodau hysbysebu eu digwyddiadau wrth ei gilydd, trwy'r wefan a dulliau eraill. Gweler y Digwyddiadur - fel arfer mae'r cyfarfodydd ar agor i bawb.

Mae'r Fforwm hefyd yn trefnu cyfarfodydd agored, dwywaith y flwyddyn fel arfer, gyda siaradwyr gwadd sy'n siarad am amrywiaeth o bynciau diddorol. Mae'r cyfarfodydd yn cynnig cyfle i aelodau o grwpiau gwahanol gwrdd â'i gilydd a siarad wyneb yn wyneb a chyfnewid syniadau a phrofiadau.

Pe hoffai'ch mudiad ymuno â'r Fforwm, cwblhewch y ffurflen ymgais hon (PDF) a'i hanfon, gyda'r tanysgrifiad (£10 ar hyn o bryd) at yr Ysgrifennydd.

Cyfarfod nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm ar Ddydd Sadwrn 9fed o Dachwedd 2019 yn Neuadd Llwyncelyn. Pwnc y diwrnod fydd "Hanes y Celfyddydau Gweledol ac artistiad Ceredigion"

10.30y.b. - 4y.p.

10.00Cofrestru a choffi
10.30Phil Garrett'The Aberystwyth Naive painter’
11.15Morfudd BevanThe National Library Collection
12.00Alison ElliotTwo Ceredigion artists depicting women in Wales in the Post-War years
13.00Cinio
14.00Peter Lord‘Evan Williams and John Cambrian Rowland: Art and Upward Mobility from Rural Ceredigion’
15.00Martin CrampinStained Glass in Ceredigion
16.00Te a ffarwelio

Os ydych chi am dderbyn newyddion am ddigwyddiadau yn y dyfodol, cewch danysgrifio at ein rhestr e-bost (----->) neu ein dilyn ni ar Trydar (@ceredigionlhf)

(Bydd pob sgwrs yn Saesneg)

Lleoliad Lleolir y Neuadd ar y A487 rhwng Llanarth ac Aberaeron bron yn gyferbyn á'r Siop / Gorsaf Petrol.

Mynediad £8.00, i gynnwys te, coffi a chinio ysgafn. Croeso cynnes i bawb.

Rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ( / 01970 832573) i fwcio le, er mwyn i ni ddod â digon o fwyd!
digwyddiadau
27 Tach.:Llandysul & District Local History Society manylion
13 Rhag.:Llandysul & District Local History Society manylion