logo Peint o Hanes

Peint o Hanes Plîs


Mae'r wefan a databas Peint o Hanes bellach yn fyw 'Tasech chi am i rywun ddod i siarad am y brosiect i'ch grŵp neu gymdeithas (yn y Gymraeg neu Saesneg)

Mae gennym hefyd deunydd ar gyfer arddangosfeydd lleol displays (yn eich tafarn neu neudd/amgueddfa/llyfrgell/ysgol) a thaflenni i'w dosbarthu o gwmpas y sir. Mynnwch cyflenwad.


Beth yw'r Fforwm Hanes Lleol Ceredigion?

Tanysgrifiwch at ein e-rhestr


Pwyllgor y Fforwm

Cadeirydd: Jane Kerr
Is-gadeirydd: Michael Freeman
Ysgrifennydd: Nigel Callaghan
Trysorydd: Helen Palmer

Aelodau'r Fforwm

Mae'r mudiadau isod yn aelodau'r Fforwm ar hyn o bryd. Gweler y dudalen aelodau am fanylion cyswllt.
Archifdy Ceredigion
Amgueddfa Ceredigion
Canolfan Treftadaeth Cei Newydd
Treftadaeth Llandre
Ceredigion FHS
Hanes Ceredigion
Cymdeithas Hanes Cylch Tregaron
Cymdeithas Hanes Llanddewi Aberarth
Cymdeithas Hanes Aberporth
Grŵp Hanes Lleol Cilcennin
Hanes Llambed
Hanes Emlyn
Ceredigion Assoc of N.T. Members
Cymdeithas Hanes Llansantffraed
Hanes Aberteifi
Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn
Fforwm Hanes Cymru
Archaeolog Cambria
Archeolegwyr Ifainc Ceredigion
Hanes Llangeler
Treftadaeth Llandre
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed (Aberteifi)
Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro
Y Ferwig a'r ardal
Cymdeithas Aberaeron
Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)
Cymdeithas Hanes Blaenpennal (Ffostrasol)

Prif bwrpas y Fforwm yw gweithio fel grŵp ymbarêl, sy'n cyfuno'r cymdeithasau a mudiadau gyda diddordeb yn hanes lleol, hanes teuluol a threftadaeth o fewn Ceredigion, gyda'r amcan o godi proffil hanes lleol o fewn y sir.

Mae'r fforwm yn darparu modd i'r mudiadau sy'n aelodau hysbysebu eu digwyddiadau wrth ei gilydd, trwy'r wefan a dulliau eraill. Gweler y Digwyddiadur - fel arfer mae'r cyfarfodydd ar agor i bawb.

Mae'r Fforwm hefyd yn trefnu cyfarfodydd agored, dwywaith y flwyddyn fel arfer, gyda siaradwyr gwadd sy'n siarad am amrywiaeth o bynciau diddorol. Mae'r cyfarfodydd yn cynnig cyfle i aelodau o grwpiau gwahanol gwrdd â'i gilydd a siarad wyneb yn wyneb a chyfnewid syniadau a phrofiadau.

Pe hoffai'ch mudiad ymuno â'r Fforwm, cwblhewch y ffurflen ymgais hon (PDF) a'i hanfon, gyda'r tanysgrifiad (£10 ar hyn o bryd) at yr Ysgrifennydd.

Cyfarfod nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm ar Ddydd Sadwrn 17eg o Dachwedd 2018 yn Neuadd Llwyncelyn. Pwnc y diwrnod fydd 'Ceredigion â'r Môr'

10.30–11.15 Nigel Nicholas – Llwybr Arfordir Ceredigion
11.15–12.15 Martin Bates, ‘Edrych nôl, edrych ymlaen: Gwaith diweddar ar ddyddodion Holocene a'r Pleistocene hwyr Bae Ceredigion’

12.30–1.30 Cinio

1.30–2.30 David Jenkins, "I hope to have a good passage..." - llythyrau busnes Capten Daniel Jenkins, 1902-11
2.30-3.15 Wil Troughton – Llongddrylliadau ym Mae Ceredigion
3.15–4.00 Stephen Briggs. Darganfyddiadau diweddar ar draeth Llanrhystud

(Bydd pob sgwrs yn Saesneg)

Lleolir y Neuadd ar y A487 rhwng Llanarth ac Aberaeron bron yn gyferbyn á'r Siop / Gorsaf Petrol.

Mynediad £7.00, i gynnwys te, coffi a chinio ysgafn. Croeso cynnes i bawb.Rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ( / 01970 832573) i fwcio le, er mwyn i ni ddod â digon o fwyd!
digwyddiadau
27 Chwe.:Llandysul & District Local History Society manylion